Ücretsiz Seyahat Yönetmeliği (Yeni)

T.C.

KIRKLARELİ BELEDİYESİ

ÜCRETSİZ ŞEHİR İÇİ SEYAHAT KARTI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanım

 

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (b), (f) ve (p) bentleri gereğince, Belediyelere verilmiş olan görevin yerine getirilmesinde Kırklareli Belediyesi tarafından işletilen, işlettirilen, koordine edilen ve denetlenen toplu taşıma araçlarını, yolculuk yapanlar tarafından kullanılacak olan ücretsiz şehir içi seyahat kartlarının türlerini, başvuru ve verilme koşulları ile uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; 08/01/2012 tarihli ve  4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde, Kırklareli Belediyesi hizmet alanı sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yolculuk yapanların Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartları ile ücretsiz faydalanma hakkına sahip olanları kapsar.

 

Yasal Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik;

 

 1. 13/07/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 2. 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu,
 3. 19/01/2002 tarihli ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

ç)   12/07/2013 tarihli ve  28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6495 Sayılı Bazı Kanun ve

      Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

 1. 20/05/1930 tarihli ve 1498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunu,
 2. 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 3. 0 8/03/1950 tarihli ve 7451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5584 sayılı Posta Kanunu,
 4. 28/05/2009 tarihli ve  27241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması İle İlgili Kanun,

ğ)   18/02/1954 tarihli ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

 1. 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

ı)    29/05/2012 tarihli ve 2012/1 Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı,

 1. 09/07/2008 tarihli ve 26931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik,
 2. 04/03/2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ücretsiz Veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği,
 3. 08/02/2002 tarihli ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 4. 21/02/2002 tarihli ve 24678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 5. 05/04/2002 tarihli ve 24717 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 6. 01/06/2002 tarihli ve 24772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 7. 20/05/2010 tarihli ve 27586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/404 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

ö)   30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Özürlülük Ölçütü,

      Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik,

 1. 19/07/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik, hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu yönetmelikte adı geçen;

 

 1. Başkanlık:Kırklareli Belediye Başkanlığını, 
 2. H.M:Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 
 3. Toplu Taşıma Araçları: Kırklareli Belediyesince işletilen, işlettirilen, koordine edilen ve denetlenen edilen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,

ç)   Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı: Resimli kişisel bilgilerin bulunabileceği ücretsiz seyahat

      kartını, 

 1. 65 yaş Üzeri: 65 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı kişileri kapsar. 
 2. Engelli: C. Başbakanlık Engelliler İdaresi Başkanlığınca veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerince verilmiş Engelliler Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen kişileri kapsar. 
 3. Engelli Refakatli: SağlıkKurulu raporu Ağır Engelli bölümünde “EVET” yazan Ağır Engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri engelli ve refakatçisini kapsar. 
 4. Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları: 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’inci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babalarını kapsar. 

ğ)  Sarı Basın Kartı Sahipleri: T.C. Başbakanlık Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sarı

      basın kartı verilmiş kişileri kapsar. 

 1. Posta Dağıtıcıları: C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı postacı ve dağıtıcıları kapsar. 

ı)    Belediye Zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda fiilen görev yapan personeli kapsar. 

 1. Belediye Çalışanı: Belediye kadrosunda fiilen görev yapan personeli kapsar. 
 2. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, baş komiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. 
 3. Harcırah Kanununa Tabi Olanlar:04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri kapsar. 
 4. Görevli (TUİK Personeli): Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için sahada görevlendirilen personelleri kapsar. 
 5. Milli Sporcu: 24/06/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna göre aylık bağlananların kendileri. 
 6. Orman Muhafaza Memurları: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevli resmi üniformalı orman muhafaza memurlarını kapsar. 
 7. Vize İşlemi:Kişiselleştirilmiş Bu Kartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

 

 

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

Madde 5 – (1) Ücretsiz şehir içi seyahat kartlarından yararlanacaklar ve başvuru koşulları;

 

 1. Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen seyahat kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • 1005, 3292, 5434, 5510 ve 2330 sayılı kanunlara göre hak sahibi olduklarını belgeleyen yazı veya belge veya Bakanlıkça verilmiş olan kartın fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Sarı Basın Tanıtım Kartı Sahipleri; BaşbakanlıkBasın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Tanıtım Kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Sarı Basın Tanıtım Kartının fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli; C.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan çarşı ve mahalle bekçisi, polis, komiser muavini, komiser, başkomiser emniyet müfettişi, polis müfettişi, emniyet amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

      ç)  Belediye Zabıtası; Belediyelerde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi olan zabıta memurları

           kendilerine verilmiş olan Zabıta personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek

           suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

          Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 1. Belediye Çalışanı; Belediye görev yapan memur, kadrolu işçi ve hizmet alımı personeli mesai olan günlerde sabah işe gelirken akşam mesai bitiminde belediyenin vermiş olduğu personel kartını göstererek ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 1. Posta Dağıtıcıları; 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan postacı ve dağıtıcı kadrosunda olanlar kendilerine verilmiş kimlik kartları ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Emekli personel toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaz.

 

 1. 65 Yaş Üzeri Kişiler; 65 yaş ve üzeri kişiler nüfus cüzdanını sürücü personele göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Engelli Kişiler; Engelli kişiler, engelli kimlik kartını göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Engelli kimlik kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

      ğ)   Engelli Kişilerin Refakatlisi; Engelli kimlik kartının ağır engelli bölümünde EVET yazan

          engelli ile beraber seyahat eden refakatliler de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.

         Ancak seri seyahat etmek isteyen ağır engelliler için kendi rızaları ile aşağıdaki belgelerle kart

          düzenlenebilir. Ayrıca bu kart kendisi ile birlikte refakatlisi için de geçerlidir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Ağır engelli, refakatçisi olduğu beyan ettiği kişiden bu hakkın kullanılması için ayrıca belge istenmez.
 • Refakatli yalnız başına toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanamaz.

 

 1. Denetim Hizmetleri Sınıfı Personeli; Denetimamacıyla görevlendirilmiş 657 sayılı kanuna tabi görevliler görev yazıları ile toplu taşıma araçlarından yararlanmak için ilgili kurumundan bedeli tahsil edilmek kaydıyla aşağıdaki belgeler talep edilerek düzenlenerek kart ile seyahat ederler.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Görevli olduğuna dair kurum yazısı,

 

      ı)   Görevli (TUİK Personeli); Türkiye İstatistik Kurumu personeli Belediye hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme, denetleme ve veri kalite kontrolü için sahada görevli ise, toplu taşıma araçlarından yararlanmak için ilgili kurumundan bedeli tahsil edilmek kaydıyla aşağıdaki belgeler talep edilerek düzenlenen kart ile seyahat ederler.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Görevli olduğuna dair kurum yazısı,

 

 1. Devlet Sporcusu; Bakanlık tarafından verilen Devlet Sporcusutanıtım kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Devlet Sporcusutanıtım kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

 

 1. Orman Muhafaza Memurları; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen tanıtım kartı ile ücretsiz seyahat ederler.

Ancak seri seyahat etmek isteyen kişilere kendi rızası ile aşağıdaki belgeler talep edilerek kart düzenlenebilir.

 • Ücretsiz şehir içi seyahat kart başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Kurum tanıtım kartı fotokopisi,
 • Son 6 ay içinde çekilmiş resmi kıyafetli1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Orman muhafaza memurları seyahat kartlarını resmi kıyafetli olmadıkları zamanlarlarda kullanamazlar.

 

2) Ücretsiz Kartın Veriliş Usulleri ve Kullanım Şartları;

 

 1. Başvuru koşullarını taşıyan kullanıcı tarafından ücretsiz şehir içi seyahat kartı başvuru formunun doldurulması, gerekli belgelerin ibrazı ile başvurunun onaylanması halinde, fotoğraflı, isimli, kart nolu ve kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgilerin yer aldığı ücretsiz şehir içi seyahat kartı tanzim edilir.
 2. Ücretsiz şehir içi seyahat kartı sahipleri araç sürücüsüne verilen kartları göstermek suretiyle ücretsiz seyahat ederler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

 

 

Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartları Uygulama Yürürlülük Koşulları

Madde 6 – (1) Ücretsiz şehir içi seyahat kartları uygulama yürürlülük koşulları;

 

 1. Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Yenilenmesi; Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış bir kişiselleştirilmiş ücretsiz şehir içi seyahat kartı, sahibi tarafından başvuru üzerine iptal edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması halinde Ücretsiz Şehir içi seyahat kartı yenilenebilecektir.

 

 1. Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Kural Dışı Kullanılması;  Tüm ücretsiz şehir içi seyahat kart sahiplerinden ücretsiz seyahat edenler, toplu taşıma araçlarına binerlerken sürücünün uyarısına gerek kalmadan ücretsiz şehir içi seyahat kartının fotoğraflı yüzeyini göstermek zorundadırlar.

           Bu yönetmelikte yer alan ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışındakiler tarafından kullanıldığında ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda adı geçen ücretsiz şehir içi seyahat kartı sürücü tarafından el konularak alınır ve ilgilisine teslim edilir.

 1. Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Vize İşlemi; Ücretsiz şehir içi seyahat kartına sahip olanların, ücretsiz şehir içi seyahat kartları kullanım süreleri kartın bastırılmasından itibaren aşağıdaki süreler zarfında geçerlidir.

 

 • Gazilerin, Şehitlerin Dul Eşleri, Yetimleri, Anneleri ve Babaları olan kişiler Devamlı
 • Sarı Basın Tanıtım Kartı Sahipleri olan kişiler: Her Yıl
 • Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli olan kişiler: Her Yıl
 • Belediye Zabıtası olan kişiler: Her Yıl
 • Belediye Çalışanı olan kişiler: Her Yıl
 • Posta Dağıtıcıları olan kişiler: Her Yıl
 • 65 yaş üzeri kişiler: Devamlı
 • Engelli raporu sürekli olan kişiler: Devamlı
 • Engelli raporu süreli olan kişiler: Rapor süresi boyunca, Her Yıl
 • Denetim Hizmetleri Sınıfı Personeli olan kişiler: Her Yıl
 • Görevli (TUİK Personeli) olan kişiler: Her Yıl
 • Devlet Sporcusu olan kişiler: Her Yıl
 • Orman Muhafaza Memurları olan kişiler: Her Yıl

 

      ç)   Ücretsiz Şehir İçi Seyahat Kartının Kaybedilmesi; Herhangi bir sebeple çalınan veya

            kaybolan kişiselleştirilmiş toplu taşıma seyahat kartı, sahibi tarafından başvuru üzerine iptal

            edilerek kullanıma kapatılacak ve talep edilmesi halinde başvuru koşullarının sağlanması

            suretiyle bu seyahat kartı yenilenir.

 

           Herhangi bir sebeple çalınan veya kaybolan kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahiplerinin kayıp veya çalıntı bildirimini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar, İdari Yaptırım, Yürürlük ve Yürütme

 

Genel Esaslar

Madde 7 – (1) Genel Esaslar;

 

 1. Ücretsiz şehir içi seyahat kartları ilgili kurum tarafından güvenli, kart nolu ve tek suret olarak basılır /bastırılır.
 2. Ücretsiz şehir içi seyahat kartlarının şekil, renk ve tiplerini belirleme konusunda Belediyenin oluru ile ilgili müdürlük yetkilidir.
 3. Ücretsiz şehir içi seyahat kartları kişiye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz.

ç)   Ücretsiz şehir içi seyahat kartları kimlik kartı olarak kullanılamaz.

 

 

İdari Yaptırımlar

Madde 8- (1) Bu yönetmelik hükümlerine göre, verilecek olan ücretsiz şehir içi seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilir.

 

Yürürlük

Madde 9-  (1) İşbu Yönetmelik, Kırklareli Belediye Meclisi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 10- Bu Yönetmeliği Kırklareli Belediye Başkanlığı adına Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Birimi yürütür.

4

Online Hizmetler

Hizmetlerimizden dünyanın herhangi bir noktasından yararlanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sizleri Dinliyoruz

Fikirleriniz bizim için değerli,Lütfen her konuda bize yazın.