Politikalarımız

Kalite Politikamız

İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda;

Paydaşların mevcut ve gelecekteki beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı,

Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmayı,

Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı,

Hizmet süreçlerini iş mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi,

Paydaş memnuniyetini arttırmayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İSG kültürü oluşturmak için;

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedef olarak ele almayı,

Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakları sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı,

Yürürlükte bulunan İ.S.G ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi,

Tüm çalışanların katılımını sağlayacak ISG konularında sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız 

Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle; 

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı,

Yaşam kalitesini arttırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltmasına yönelik yöntemler oluşturmayı,

Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,

Toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı,

Atık oluşumunu kaynağında ayrıştırarak, geri kazanılmasını sağlamayı,

Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız

Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin “amaca uygunluğunu” ve “sürdürülebilirliğini” teminat altına almak amacıyla, içeride ve dışarıda “yönetişim” mekanizmalarını yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayışla oluşturmayı ve faal tutmayı taahhüt ederiz.

Ulaşım Politikamız 

Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve dezavantajlı grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti verilmesini sağlamayı taahhüt ederiz. 

Eşitlik Politikamız

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, karar mekanizmalarına katılımını artırmaya ve kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik politika ve stratejiler belirlemeyi ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamayı taahhüt ederiz.

Engelli Politikamız

Engellilerin yaşam kalitelerini arttırılmak amacıyla,

Hizmetlerimizde ve tüm yaklaşımlarda kadın-erkek eşitliğini gözetmeyi,

Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlanmayı hizmetlerimizde fırsat eşitliği gözetmeyi,

Yaşam etkinliklerine katılımı kolaylaştırarak erişilebilirliği sağlamayı taahhüt ederiz.